آخرین خبرها

تعبیر خواب طلا جواهرات انگشتر و حلقه از منابع معتبر

تعبیر خواب طلا جواهرات انگشتر و حلقه از منابع معتبر

یک بار دیگر و در سایت ملکوت 786، با تعبیر خوبی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم که در واقع بیان گر مفهوم مشاهده طلا و جواهرات در خواب خواهد بود و بر اساس دیدگاه های مختلف ارائه شده است.

عموما طلا و جواهرات به دلیل با ارزش بودن مفهوم بخشش و دریافت آن را خواهند داشت.

23806273620936790267 تعبیر خواب
تعبیر خواب طلا جواهرات انگشتر و حلقه از منابع معتبر

تعبیر خواب طلا جواهرات انگشتر و حلقه از منابع معتبر,تعبیر خواب جواهرات,تعبیر خواب جواهرات بدل,تعبیر خواب جواهر سبز,تعبیر خواب جواهر قرمز,تعبیر خواب جواهرات نقره,تعبیر خواب جواهرات طلا,تعبیر خواب جواهر ابی,تعبیر خواب جواهرات ابن سیرین,تعبیر خواب جواهر فروشی,تعبیر خواب جواهر سبز رنگ,تعبیر خواب جواهرات سفید,تعبیر خواب جواهر بنفش,تعبیر خواب جواهرات سبز,تعبیر خواب جواهرات در خواب,تعبیر خواب جواهرات هدیه گرفتن,تعبیر خواب جواهر و طلا,تعبیر خواب جواهر داشتن,تعبیر خواب جواهر زمرد,تعبیر خواب جواهر شکسته,تعبیر خواب جواهر صورتی,تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب طلا خریدن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبير خواب طلا پيدا كردن,تعبیر خواب طلا برای زنان,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن از مرده

تعبیر خواب طلا جواهرات انگشتر و حلقه از منابع معتبر

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌های فراوان است.
  • استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می‌کند.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید جواهری می‌خرید، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به کسی جواهر می‌دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
  • اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می‌گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.
آنلی بیتون:
  • اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می‌دهد.
  • پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *