تعبیر خواب عدس ماش نخود و حبوبات از منابع معتبر

تعبیر خواب حبوبات قطعا به یک صورت نیست و ما نیز به همین منظور تمامی این تعابیر را در دسترس شما عزیزان قرار می دهیم؛ به طور مثال در تعبیر حضرت یوسف علیه السلام آمده است که برخی از حبوبات در خواب به معنای رنج و غم هستند.

278362329 تعبیر خواب

تعبیر خواب عدس ماش نخود و حبوبات از منابع معتبر

تعبیر خواب عدس ماش نخود و حبوبات از منابع معتبر,تعبیر خواب حبوبات عدس,تعبیر خواب حبوبات آش رشته,تعبیر خواب حبوبات لپه,تعبیر خواب حبوبات خشک,تعبیر خواب کاشتن حبوبات,تعبیر خواب خیساندن حبوبات,تعبیر خواب فروختن حبوبات,تعبیر خواب فروش حبوبات,تعبیر خواب ظرف حبوبات,تعبیر خواب عدسی پخته,تعبیر خواب عدس جوانه زده,تعبیر خواب عدس پلو نذری گرفتن,تعبیر خواب عدس سبز شده,تعبیر خواب عدس پخته شده,تعبیر خواب عدسی پختن,تعبیر خواب عدس از ابن سیرین,

تعبیر خواب عدس ماش نخود و حبوبات از منابع معتبر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است. جابرمغربی گوید: دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.
خالد اصفهانی: دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.
  2. دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.
  3. دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.
  4. خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
  5. اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.
محمدبن سیرین گوید: دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لوبیا یک ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می‌شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته‌اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته‌اند چون بدل نان قرار می‌گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می‌کند.
محمدبن سیرین گوید: دیدن عدس در خواب نیکو است، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عدس در خواب، علامت آن است که در محیط‌های نامطلوب زندگانی خواهید کرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که پندی پدرانه باعث می‌شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید عدس می‌خرید یا کسی به شما می‌دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می‌کنید که برای شما خوب است. عدس در خواب‌های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است. دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.