خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف

در یکی دیگر از عناوین تعبیر خواب سایت ملکوت 786 به شما عزیزان تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف را شرح می دهیم، چیزی که هر کسی ممکن است در رویا و خواب تجربه کند و برای او جالب باشد که دیدن عقاب در شرایط مختلف و در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد، متن کامل این تعابیر را می توانید در ادامه ی این مطلب مطالعه فرمائید.

0783680638026378620873 تعبیر خواب
تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف,تعبیر خواب عقاب سیاه,تعبیر خواب عقاب سفید,تعبیر خواب عقاب بزرگ,تعبیر خواب عقاب سفید در خواب,تعبیر خواب عقاب گرفتن,تعبیر خواب عقاب بال شکسته,تعبیر خواب عقاب شدن,تعبیر خواب عقاب و کلاغ,تعبیر خواب عقاب بزرگ سیاه,تعبیر خواب عقاب امام صادق,تعبیر خواب عقاب بیمار,تعبیر خواب عقاب یونگ,تعبیر خواب عقاب حضرت یوسف,تعبیر خواب عقاب یا شاهین,تعبیر خواب عقاب منوچهر تهرانی,تعبیر خواب عقاب در منزل,تعبیر خواب عقاب روی شانه,تعبیر خواب عقاب و طاووس,

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز جوجه عقاب از منابع مختلف

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
عقاب در خواب دو وجه است.
 1. پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار
 2. عالم بی دیانت و حیلتی بود
بعضی گفته‌اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.
حضرت دانیال گوید:
 • عقاب درخواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.
 • اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.
اینم ببین:  تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر
ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.
ابن سیرین:
 • اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد.
 • اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده‌اید، دلالت بر آن دارد که به بزرگ‌ترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می‌آورید.
 • اگر خواب ببینید گوشت عقاب می‌خورید، نشانه داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی‌کند. شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد.
 • دیدن عقاب مرده در خواب، نشانه آن است که به زودی مقام وثروتی که دارید از چنگتان در می‌آورند.
 • اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده‌اید، نشانه آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می‌روید و به هدف خود دست می‌یابید.
محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شلیک کردن به عقاب: از دست دادن چیزی
دانیال نبی: اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.
ابن سیرین: اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بزد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود.
آنلی بیتون: دیدن جوجه‌های عقاب در آشیانه، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخن‌های عاقلانه دوستان خود است.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: عقاب درحال پرواز: آرزوهای شما بر آورده خواهند شد
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می‌کند، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می‌کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید عقابی بر قله کوهی دوردست فرود می‌آید، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت.
اینم ببین:  تعبیر خواب غم و اندوه نگرانی و ناراحتی از منابع مختلف
برایت می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید كه عقاب بالاى سر كسى نشسته است، به این معنا است كه براى مدتى در كارها دچار مشكل می‌شوید.
 • اگر در خواب عقابى را در ارتفاعات ببینید، به این معنا است كه به سعادت و خوشبختى می‌رسید.

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

تعبیر-خواب-خون-و-اهدای-خون-تعبیر-خواب-خون-آمدن-از-گوش-و-بینی-310x165 تعبیر خواب

تعبیر خواب خون و اهدای خون – تعبیر خواب خون آمدن از گوش و بینی

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوت 786 تعبیر خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + نوزده =