خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب فال گرفتن و فال قهوه از منابع مختلف

تعبیر خواب فال گرفتن و فال قهوه از منابع مختلف

تعبیر خواب فال گرفتن و فال قهوه از منابع مختلف

در این عنوان از مطالب تعبیر خواب سایت ملکوت 786 به شما عزیزان تحلیل خواب هایی چون مشاهده فالگیر، فال گرفتن و فال قهوه را شرح می دهیم که می توانید آن ها را از منابع مختلف مطالعه فرمائید.

0238602378026738026 تعبیر خواب
تعبیر خواب فال گرفتن و فال قهوه از منابع مختلف

تعبیر خواب فال گرفتن و فال قهوه از منابع مختلف,تعبیر خواب فال گرفتن با ورق,تعبیر خواب فال گرفتن با قران,تعبیر خواب فال گرفتن برای دیگران,تعبیر خواب فال گرفتن با تسبیح,تعبیر خواب فال گرفتن با پاسور,تعبیر خواب فال گرفتن ابن سیرین,تعبیر خواب گرفتن فال حافظ,تعبیر خواب گرفتن فال تاروت

تعبیر خواب فال گرفتن و فال قهوه از منابع مختلف

محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند فال می‌گرفت و فالش نیکو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تاویلش به خلاف این است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است.
  1. ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن.
  2. به مراد رسیدن.
  3. روایی وبرآورده شدن حاجت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می‌گیرد به دوستی اعتماد می‌کنید که دروغ می‌گوید. فال گرفتن بیشتر بستگی می‌یابد به مطالبی که می‌شنوید. اگر کسی که فال می‌گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید کسی فال شما را می‌گیرد، علامت آن است که برای انجام کاری دشوار تأمل می‌کنید، باید با احتیاط دست به این کار بزنید.
  • اگر دختری خواب ببیند برایش فال می‌گیرند، نشانه آن است که نمی‌تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد.
  • اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده‌اید، علامت آن است که اگر به خود متکی نباشید، فقر شریک زندگی زناشویی شما می‌شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دیگری فال می‌گیرد و شما نگاه می‌کنید شاهد یک کار زشت خواهید شد و شاید یک گناه. همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می‌گیرد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند دروغی که از طرف دوست قابل اعتماد می‌شنوید تشدید می‌گردد، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است. به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می‌شنوید غم و اندوه برای شما می‌آورد.

 

اینم ببین:  تعبیر خواب خرس و خرس قطبی از منابع مختلف

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.