آخرین خبرها

تعبیر خواب مزه ترش غذا ها از منابع مختلف

تعبیر خواب مزه ترش غذا ها از منابع مختلف

در یکی دیگر از پست های سایت ملکوت 786 به شما عزیزان و همراهان همیشگی، در عناوین تحلیل خواب، تعبیر خواب مزه ترش غذا ها از منابع مختلف را شرح می دهیم. در واقع اگر به تازگی چنین خوابی را تجربه کرده اید، باید بگوییم که تعبیر آن را در ادامه می توانید بیابید.

2086308637802637 تعبیر خواب
تعبیر خواب مزه ترش غذا ها از منابع مختلف

تعبیر خواب مزه ترش غذا ها از منابع مختلف,تعبیر خواب مزه تلخ,تعبیر خواب مزه شیرین,تعبیر خواب مزه ترش,تعبیر خواب مزه شور,تعبیر خواب مزه شوری,تعبیر خواب مزه ها,تعبیر خواب مژه بلند,تعبیر خواب طعم ترش,تعبیر خواب طعم شوری,تعبیر خواب دیدن مژه,تعبیر خواب غذای بدمزه,تعبیر خواب غذای بی مزه,تعبیر خواب آب بدمزه,تعبیر خواب شیر بد مزه,تعبیر خواب کیک بدمزه

تعبیر خواب مزه ترش غذا ها از منابع مختلف

محمدبن سیرین گوید: ترشی‌ها خوردن در خواب، اندیشه و غم است. خاصه میوه‌های ترش. اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است. ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم.
شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود. خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه‌ات می‌شود در اولین نظر می‌فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای
مطیعی تهرانی: ترشی سیر بدنامی و رسوایی است.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن ظرفی ترشی در خواب، نشانه آن است که اگر عقیده محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
  • اگر دختری خواب ببیند ترشی می‌خورد، علامت آن است که به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت.
  • دیدن ترشی‌های مختلف در خواب، نشانه آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد.
  • دیدن ترشی در خواب، بیانگر آن است که سرانجام سختی‌ها را پشت سر خواهید گذاشت. خوردن ترشی در خواب، بیانگر انجام کارهای مشکل است.
مطیعی تهرانی: خوردن پلو با ترشی غم است

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *