تعبیر خواب معتبر و تحلیل آشتی کردن

برخی ممکن است بنا به افکار و یا اتفاقات رخ داده در طول روز خواب هایی را ببینند که روی آن ها تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد، خواب های عجیب و غریب ببینند و آن ها در این زمان ممکن است دچار تضعیف روحیه و زندگی پر از گرفتاری شوند.

تعبیر خواب معتبر و تحلیل آشتی کردن را می توانید زمانی که خواب می بینید با دوست و یا آشنایی آشتی می کنید بخوانید. قطعا این تعابیر خواب بسیار معتبر و واقعی هستند و توسط منابع اصلی شان تایید شده اند.

3726392362732 تعبیر خواب

تعبیر خواب معتبر و تحلیل آشتی کردن

تعبیر قوی و معتبر برای آشتی کردن,تعبیر آشتی میان دو نفر چیست,تعبیر خوا آشتی میان دو نفر غریبه,تعبیر خواب آشتی زن و شوهر,تعبیر خواب معتبر و تحلیل آشتی کردن,تعابیر مربوط به آشتی کردن افراد با یکدیگر,تعابیری که به آشتی مربوط است,تعبیر و تحلیل خواب با موضوع آشتی و دوستی,تعبیر خواب آشتی دوباره,

تعبیر خواب معتبر و تحلیل آشتی کردن

محمدبن سیرین گویند:
 اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند که درخشم کسی را به صلاح دین می‌خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند.

تعبیر خواب آشتی کردن به روایت امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرمایند:
 آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

بر درازی عمر

بر قوت و نیرومندی

بر سیرت و اعتقاد پسندیده

 

منوچهر مطیعی تهرانی درباره این موضوع گویند:

 آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید. اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.