تعبیر خواب نور خورشید روشنایی و تابش نور از منابع مختلف

تعبیر خواب نور خورشید روشنایی و تابش نور از منابع مختلف

تعبیر خواب نور خورشید نیز مانند تمام موارد دیگر در منابع مختلف و همین طور تعابیری مرتبط با سرزمین های مختلف ممکن است تفاوت های زیادی داشته باشد اما عمده تعبیر آن مربوط به گرما، قدرت و اعتباری است که خورشید در زندگی انسان ها دارد و در بسیاری از مواقع موجب حل مشکلات می شود، مانند آب شدن برف و …

در اداماه تعبیر خواب نور خورشید روشنایی و تابش نور از منابع مختلف را می خوانیم.

2836073960739607 تعبیر خواب
تعبیر خواب نور خورشید روشنایی و تابش نور از منابع مختلف

تعبیر خواب نور خورشید روشنایی و تابش نور از منابع مختلف,تعبیر خواب خورشید گرفتگی,تعبیر خواب خورشید و ماه,تعبیر خواب خورشید در آسمان,تعبیر خواب خورشید پر نور,تعبیر خواب خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی,تعبیر خواب خورشید سرخ,تعبیر خواب خورشید بزرگ,تعبیر خواب خورشید گرفتگی چیست؟,تعبیر خواب خورشید و ماه کنار هم,تعبیر خواب خورشید خاموش,تعبیر خواب خورشید در دست,

تعبیر خواب نور خورشید روشنایی و تابش نور از منابع مختلف

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: آفتاب در خواب، پادشاه است، يا خليفه‌ى بزرگوار. اگر بيند كه آفتاب را از آسمان فراگرفت، يا وى را به ملك خويش گرفت، دليل كه پادشاهى و بزرگى يابد، يا دوست و مقرب پادشاه گردد.
محمد بن سيرين گويد: آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبير پادشاه و مريخ، پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.
جابر مغربى گويد: آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود. هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بيند كه آفتاب روشن و پاكيزه برآمد و در خانه وى تاخت، دليل كند كه از خويشان خود زن خواهد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: تأويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خليفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئيس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعيت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: كار روشن و نيكو. و هم او گويد: اگر بيند كه آفتاب را سجده كردى، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وى بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضد آن بود كه گفتم.
در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود. برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد.
دانیال نبی: اگر بيند كه با آفتاب به جنگ بود، دليل است كه پادشاه با او جنگ و خصومت نمايد.
ابراهیم کرمانی: اگر بيند كه دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دليل كه دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *