تعبیر خواب چادر و چادر سر کردن از منابع مختلف

قصد داریم تعبیر خواب مربوط به چادر و وضعیت های مختلف چادر سر کردن در زنان و همین طور حالت غیرمعمول تر یعنی چادر سر کردن زنان را از منابع مختلف و معتبر به شما عزیزان شرح دهیم. عموما تعبیر مربوط به چادر نشان از پوشاندن مسئله و موضوعی است.

2738603726379063067 تعبیر خواب

تعبیر خواب چادر و چادر سر کردن از منابع مختلف

تعبیر خواب چادر و چادر سر کردن از منابع مختلف,تعبیر خواب چادر نماز,تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر مشکی از منابع مختلف و معتبر,تعبیر خواب چادر رنگی نو,تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن زن,تعبیر خواب چادر نماز گلدار,تعبیر خواب چادر آبی رنگ,تعبیر خواب چادر سر کردن,تعبیر خواب چادر مردان,تعبیر خواب چادر نماز مردان,تعبیر خواب چادر نماز برای زنان,

تعبیر خواب چادر و چادر سر کردن از منابع مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چادر در خواب پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو است. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می‌کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی‌پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می‌دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملأ شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می‌گیرد.
محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، محافظ زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:ا گر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.
ابراهیم کرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: چادر درخواب بر سه وجه است.
  1. مقام و منزلت
  2. مرد را زن و زن را شوهر
  3. سرپرست و مرد خانه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.