تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

در این مطلب از سایت ملکوت 768 قصد داریم به شما شرح دهیم که تعیبر صحیح و معتبری که برای خواب دیدن دریا و آب دریا از زمان گذشته نقل شده است چیست و چگونه می توانید مفهوم صحیح تعبیر خواب خود را بفهمید.

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا را در ادامه ی این مطلب می توانید بخوانید که به طور کامل سوالات شما در مورد خوابی که دیده اید پاسخ خواهند داشت.

ضمن این که خواب دریا اقسام مختلفی دارد و برخی ممکن است به شکل دقیقی خواب دریا دیده و برخی در کنار آن چیز های دیگری را نیز در خواب خود به یاد آورند.

32736293263277 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

تعیبر خواب معتبر و صحیح دریا,تعبیر خواب دیدن دریا,تعبیر معتبر و واقعی دیدن خواب دریا,تحلیل برای خواب دریا,تعبیر های دیدن خواب دریا,تعبیر و تحلیل خواب آب دریا,تعیبر خواب نوشیدن آب دریا,تعبیر خوردن آب دریا,تعیبر آب سرد دریا,تعبیر آب گرم دریا,تعیبر خواب دریا و آب,تعبیر های خواب دیدن آب دریا,تعبیر و تحلیل دقیق آب دریا,

تعبیر و تحلیل خواب آب دریا

یوسف پیامبر علیه السلام گوید:
 دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد و بعضی گویند که تعبیر آب دریا در خواب به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

در نفایس الفنون آورده شده است:

 اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. در جای دیگری نوشته است اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد.