تعبیر و تحلیل خواب انجام عمل و جراحی از منابع معتبر

تعابیر خواب با توجه به زمان رخداد و همین طور نوع آن ها می توانند متفاوت باشند، جراحی پلاسیتک، عمل های جراحی برای انواع بیماری ها و همین طور جراحی های مربوط به قلب و اعضای بدن نیز از جمله این موارد است که در ادامه ی مطلب تعبیر و تحلیل خواب انجام عمل و جراحی از منابع معتبر آن ها را می توانید مشاهده فرمائید.

278360723232932319 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب انجام عمل و جراحی از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب انجام عمل و جراحی از منابع معتبر,تعبیر خواب جراحی بینی,تعبیر خواب جراحی مغز,تعبیر خواب جراحی زانو,تعبیر خواب جراحی کبد,تعبیر خواب جراحی قلب,تعبیر خواب جراحی معده,تعبیر خواب جراحی گردن,تعبیر خواب جراحی دهان,تعبیر خواب جراحی چشم,تعبیر خواب جراحی کلیه,تعبیر خواب جراحی پا,تعبیر خواب جراحی کمر,تعبیر خواب جراحی دماغ,تعبیر خواب جراحی زیبایی بینی,تعبیر خواب جراحی گلو,تعبیر خواب جراحی قلب باز,تعبیر خواب جراحی پلاستیک بینی,

تعبیر و تحلیل خواب انجام عمل و جراحی از منابع معتبر

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پزشک جراح در خواب، نشانه آن است که از طرف دشمنانی که تقریباً همکار هستند، تهدید خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد.
  1. اگر مرد جوان و یا زن جوانی در خواب ببیند که تحت عمل جراحی قفسه سینه است و سینه او باز است بیانگر آن است که عاشق شده‌اند.
  2. اگر افراد مسن خواب عمل قلب و قفسه سینه ببینن نشانه پریشانی است.
به گفته معبرین غربی دیدن عمل جراحی در خواب بیانگر موارد ناخواسته ای است که خود را در زندگی از آن محروم کرده‌اید. اگر افراد پیر در خواب ببینند که تحت عمل جراحی شصت قرار گرفتن نشانه امضا کردن برای گرفتن وام است.
کتاب سرزمین رویاها
  • در یک عمل جراحی شرکت کردن: اشاره به روابط غمناک، یا یک ضربه سخت سرنوشت دارد.
  • خود تحت عمل جراحی قرار گرفتن: قول کمک دیگران جهت رهایی از گرفتاری مالی را می‌دهد.