تعبیر و تحلیل خواب برق و الکتریسیته

در این مطلب از سایت ملکوت 786 به شما تعبیری را شرح خواهیم داد که دیدن آن می تواند تحلیل های مختلف و متفاوتی داشته باشد و از گذشته تاکنون نیز این خواب توسط مردم تعریف شده است؛ البته قطعا بخشی از آن مربوط به رعد و برق و همین طور صاعقه می باشد. در غیر این صورت و در عصر جدید تعبیر های خواب مربوط به برق و جریان الکتریسیته است.

تعبیر و تحلیل خواب برق و الکتریسیته را به همین منظور به شما عزیزان شرح خواهیم داد که از منابع معتبر گرفته شده است.

2732326326296 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب برق و الکتریسیته

تعبیر و تحلیل خواب برق و الکتریسیته,تعبیر خواب برق گرفتگی,تعبیر خواب برق گرفتگی و مرگ,تعبیر خواب برق کشی,تعبیر خواب برق زدگی,تعبیر خواب برق گرفتگی دست,تعبیر خواب برقع,تعبیر خواب برق رفتن,تعبیر خواب برقراری رابطه,تعبیر خواب برق کاری,تعبیر خواب برق چشم,تعبیر خواب برق زدن چشم,تعبیر خواب برق گرفتگی فرزند,تعبیر خواب برق آسمان,تعبیر خواب برق زدن دندان,تعبیر خواب برق گرفتگی کودک,

تعبیر و تحلیل خواب برق و الکتریسیته

محمدبن سیرین گوید: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته‌اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
که برق درخواب بر پنج وجه است.
  1. خزانه دار پادشاه
  2. وعده بد
  3. تندی و سرزنش کردن
  4. رحمت
  5. راه راست
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می‌تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می‌ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

 

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می‌تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.