تعبیر و تحلیل خواب تخم مرغ از منابع معتبر

تعبیر خواب تخم مرغ یکی از مواردی است که با توجه به شرایطی که در آن تخم مرغ را می بینیم، ساختار آن و همین طور پخته، خام و یا گندیده بودن آن می تواند تعابیر خاص خود را داشته باشد.

اما تخم مرغ در خواب ها عموما نشانه ای از نیرو است، این نیرو ممکن است هنوز در انسان باور و درک نشده باشد، به همین منظور به شما پیشنهاد می کنیم تعبیر و تحلیل خواب تخم مرغ از منابع معتبر را در ادامه ی این مطلب از سایت ملکوت 786، مطالعه فرمائید.

2836723096376700 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب تخم مرغ از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب تخم مرغ از منابع معتبر,تعبیر خواب تخم مرغ,تعبیر خواب زرده تخم مرغ,تعبیر خواب تخم مرغ پخته,تعبیر خواب تخم مرغ گندیده,تعبیر معتبر خواب تختم مرغ,تعبیر خواب برکت و تخم مرغ,تعابیر خواب مربوط به تخم مرغ,تعبیر خواب تخم مرغ گندیده,تعبیر و تحلیل خواب تخم مرغ پخته,تعبیر خواب زرده ختم مرغ,تعبیر خواب سفیده تخم مرغ,تعبیر خواب پختن تخم مرغ,تعبر خواب تخم مرغ فاسد,تعبیر خواب تخم مرغ شکسته,

تعبیر و تحلیل خواب تخم مرغ از منابع معتبر

زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می‌گذارم و جوجه بیرون می‌آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می‌رسانی.

 

حضرت دانیال گوید: تخم مرغ در خواب کنیزک است.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن تخم مرغ در لانه مرغ‌ها در خواب، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می‌آورید. تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است.
  • دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب، علامت انجام معاملات سودمند است.
  • خوردن تخم مرغ در خواب، علامت آن است که آشفتگی‌های غیر عادی در خانه شما را تهدید می‌کند.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن یا له کردن آن: ناراحتی، نارضایتی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ‌هایی که تازه شکسته‌اند در خواب، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می‌سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می‌کند.
لیلا برایت می‌گوید: خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‌ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‌های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‌ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‌مند می‌شوید.