تعبیر و تحلیل خواب جادو و جادوگری و دیدن سحر

تعبیر و تحلیل خواب جادو و جادوگری و دیدن سحر

خواب هایی وجود دارند که شما در آن ها مشاهده می کنید که دچار سحر و طلسم و جادو شده اید و یا این که ممکن است جادوگر را در خواب ببینید، در این مواقع گفته می شود که به دلیل انجام کاری باطل خواب نتیجه ی خوبی ندارد و برای رهایی از سختی باید صدقه دهید.

7208632739670963079 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب جادو و جادوگری و دیدن سحر

تعبیر و تحلیل خواب جادو و جادوگری و دیدن سحر,تعبیر خواب جادو جنبل,تعبیر خواب جادوگر سیاه,تعبیر خواب جادو در خواب,تعبیر خواب طلسم شدن در خواب,تعبیر خواب طلسم و جادو,تعبیر خواب طلسم ابن سیرین,تعبیر خواب طلسم در خانه,تعبیر خواب طلسم,تعبیر خواب طلسم و سحر شدن,تعبیر خواب طلسم سیاه,تعبیر خواب طلسم شده,تعبیر خواب طلسم بودن,تعبیر خواب طلسم طلا,تعبیر خواب طلسم طلایی,تعبیر خواب طلسم مو,تعبیر خواب شکستن طلسم,

تعبیر و تحلیل خواب جادو و جادوگری و دیدن سحر

جابر مغربی گوید: جادویی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.
محمدبن سیرین گوید: جادویی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادویی می‌کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته‌اند: جادویی فتنه بود آن کس را که بهر او جادویی کنند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
جادویی کردن در خواب بر شش وجه است.
  1. فتنه
  2. فریب
  3. مکروحیله
  4. توطئه و بد خواهی
  5. باطل و دروغ
  6. کاری که در آن اصلی نبود
جادو در خواب فتنه و دروغ است.
برايت مى‌گويد:
  1. ديدن جادوگر در خواب، نشانه‌ى آن است كه روزهاى خوبى در انتظار شما است.
  2. ديدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه‌ى ديدن دوستان قديمى است.
  3. اگر خواب ببينيد كه با جادوگرى مشغول صحبت هستيد، به اين معنا است كه با اطرافيان رفتار خوبى نداريد.
  4. اگر در خواب از ديدن جادوگرى، عصبانى شديد نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *