تعبیر و تحلیل خواب جدایی و طلاق از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب جدایی و طلاق از منابع معتبر

در این مطلب قصد داریم به شما عزیزان یکی از موضوعات خواب و تعبیر آن را شرح دهیم که عموما در بیشتر تعابیر خواب نشان از پشیمانی و همین طور عدم موفقیت در برخی مواقع است.

ممکن است این ناکامی در موفقیت برای کسب نتیجه و جبران اشتباهات گذشته باشد؛ در ادامه شما عزیزان می توانید تعبیر و تحلیل خواب جدایی و طلاق از منابع معتبر را بخوانید.

278360237293672963270 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب جدایی و طلاق از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب جدایی و طلاق از منابع معتبر,تعبیر خواب جدایی از معشوق,تعبیر خواب جدایی و گریه,تعبیر خواب جدایی از دوست صمیمی,تعبیر خواب جدایی از همسر,تعبیر خواب جدایی از زن یا شوهر,تعبیر خواب جدایی از عشقم,تعبیر خواب جدایی عاشق از معشوق,تعبیر خواب جدایی روح از بدن,تعبیر خواب جدایی دو معشوق,تعبیر خواب جدایی دو عاشق,تعبیر و تحلیل خواب طلاق و جدایی,تعبیر خواب جدایی,تعبیر خواب طلاق,

تعبیر و تحلیل خواب جدایی و طلاق از منابع معتبر

آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.
  2. اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
  2. اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
  2. اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *