تعبیر و تحلیل خواب جنگ و مبارزه از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب جنگ و مبارزه از منابع معتبر

تعبیر خواب جنگ و مبارزه می تواند از دیدگاه معبران متفاوت، در واقع درگیری و کشمکش های درونی یک انسان را شامل شود که گاه او را چار پریشانی و همین طور مشکلات روحی خواهد کرد. برخی معبران نیز اعتقاد دارند وقتی در یک جنگ در خواب پیروز شوید، این اتفاق به صورت واقعیت نیز رخ خواهد داد.

2308637936027 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب جنگ و مبارزه از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب جنگ و مبارزه از منابع معتبر,تعبیر خواب جنگل,تعبیر خواب جنگ و دعوا,تعبیر خواب جنگ با شیطان,تعبیر خواب جنگ امام صادق,تعبیر خواب جنگ با شمشیر,تعبیر خواب جنگ هوایی,تعبیر خواب جنگیدن با مار,تعبیر خواب جنگیدن با شیر,تعبیر خواب جنگ با مرده,تعبیر خواب جنگل پاییزی,تعبیر خواب جنگ حیوانات,تعبیر خواب جنگیدن با سگ,تعبیر خواب جنگ با سگ,تعبیر خواب جنگ با خرس,تعبیر خواب جنگل و دریاچه,تعبیر خواب جنگیدن با گاو,تعبیر خواب جنگ با تفنگ,تعبیر خواب جنگ با عراق,تعبیر خواب جنگ دو کشور,

تعبیر و تحلیل خواب جنگ و مبارزه از منابع معتبر

ابن سیرین می‌گوید: در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب صحنه‌هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی‌هایی که پیش می‌آید خبر می‌دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می‌آید و این تشدید می‌شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم
در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جنگ غم واندوه شود
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صحنه‌های جنگ در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.
حضرت یوسف (ع): دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد.
مطیعی تهرانی: مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.
لیلا برایت: ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.
  2. اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *