تعبیر و تحلیل خواب جوجه موجودات مختلف

تعابیر خوابی که عموما در مورد برکات، حیواناتی که انسان ها از آن به عنوان طعام استفاده می کنند و یا این که بخش مهمی از زندگی هستند اصولا مثبت هستند مگر در مواردی خاصی که قطعا فرد می تواند به خوبی متوجه آن در خوابش شود.

به همین منظور ما در ادامه ی این مطلب تعبیر و تحلیل خواب جوجه موجودات مختلف را به شما عزیزان شرح می دهیم.

2036796023920637 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب جوجه موجودات مختلف

تعبیر و تحلیل خواب جوجه موجودات مختلف,تعبیر خواب جوجه تیغی,تعبیر خواب جوجه رنگی,تعبیر خواب جوجه اردک,تعبیر خواب جوجه مرغابی,تعبیر خواب جوجه شتر مرغ,تعبیر خواب جوجه کباب,تعبیر خواب جوجه تیغی کوچک,تعبیر خواب جوجه اردک سفید,تعبیر خواب جوجه لک لک,تعبیر خواب جوجه کبابی,تعبیر خواب جوجه اردک ابن سیرین,تعبیر خواب جوجه پرنده,تعبیر و تحلیل خواب جوجه و پرنده,

تعبیر و تحلیل خواب جوجه موجودات مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جوجه در خواب‌های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته‌اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می‌آیند. اگر در خواب جوجه‌های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می‌دوند و بازی و جیک جیک می‌کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می‌دهد. به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است. هر چه تعداد جوجه‌هایی که در خواب می‌بینید بیشتر باشد بهتر است.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • خواب جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمده‌اند خستگی از مسئولیت‌های بسیار است که سرانجام معلوم می‌شود پذیرفتن مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.
  • دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می‌کند. اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می‌کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هایی دارید و این جوجه‌ها دچار آفت شده‌اند به این معنی که یا گربه‌ها آن‌ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته‌اند فرزند نافرمان است.
لیلا برایت: اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.