تعبیر و تحلیل خواب حنا بستن خضاب و حنا گذاشتن

تعبیر خوا حنا بر خلاف چیزی که در دنیای واقعی می دانیم و می تواند بسیار برای پوست و موی انسان ها مفید باشد نشان از کاری بی حاصل و بی نتیجه است که البته این تعبیر درباره حنا گذاشتن و یا دیدن حنا گذاشتن فرد دیگری می باشد.

تعبیر کامل و دقیق این خواب را می توانید در ادامه ی همین مطلب مشاهده فرمائید.

2836708366237092374 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب حنا بستن خضاب و حنا گذاشتن

تعبیر و تحلیل خواب حنا بستن خضاب و حنا گذاشتن,تعبیر خواب حنا روی ناخن,تعبیر خواب حنا نذری,تعبير خواب حنا چيست,تعبیر خواب حنا گذاشتن به سر,تعبیر خواب حنا کف دست گذاشتن,تعبیر خواب حنا بر پا,تعبیر خواب حنا خشک,تعبیر خواب حنا زدن به صورت,تعبير خواب حنا گذاشتن بر سر,تعبیر خواب حنا روی صورت,تعبیر خواب حنا گذاشتن به سر مرده,

تعبیر و تحلیل خواب حنا بستن خضاب و حنا گذاشتن

حضرت امام جعفر صادق فرماید: حنا کردن در خواب بر چهار وجه است.
 1. کار ناشایسته بی حاصل
 2. آرایش حال دنیا
 3. طلب جاه
 4. معروف شدن به دروغ گفت
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند حنا بر دست و پای خود می‌نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 1. اگر بیند کف دست خود حنا می‌کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.
 2. اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می‌کرد، دلیل که خداوند مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.
 3. اگر بیند دست و پای را چون زنان حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.
 4. اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.
 5. اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.
اسماعیل بن اشعث گوید:
 1. اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.
 2. اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.
 3. اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می‌کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.
ابن سیرین:
 1. اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.
 2. اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.
حضرت دانیال گوید: حنای ریش پوشش کارها است.
دانیال نبی: اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.
حضرت دانیال: اگر بیند سر و رویش را حنا می‌کرد و حنایش رنگ نمی‌گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.