تعبیر و تحلیل خواب حیوان جغد بر اساس منابع معتبر

در خدمت شما عزیزان هستیم در این مطلب از سایت ملکوت 786، با تعبیر خوابی یکی از حیوانات، جغد در تمامی موارد عموما تعبیر منفی و شومی دارد، این تعابیر به صورت بسیار نزدیک به هم هستند. در واقع اگر به تازگی چنین خوابی را دیده اید بدانید که احتمالا درگیر دشمنی خواهید شد.

27386207362093609 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب حیوان جغد بر اساس منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب حیوان جغد بر اساس منابع معتبر,تعبیر خواب جغد سفید,تعبیر خواب جغد در خواب,تعبیر خواب جغد بزرگ,تعبیر خواب جغد سفید در خانه,تعبیر خواب جغد در خانه,تعبیر خواب جغد سفید بزرگ,تعبیر خواب جغد سبز,تعبیر خواب جغد از امام صادق,تعبیر خواب جغد زیبا,تعبیر خواب جغد شاخدار,تعبیر خواب جغد قهوه ایی,تعبیر خواب شوم,تعبیر خواب جغد و پرنده شوم,تعبیر خواب جغد شوم,

تعبیر و تحلیل خواب حیوان جغد بر اساس منابع معتبر

ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.
معبرین غربی گویند:
  1. دیدن جغد در خواب نشانه حاکم ستمگر و یا دزد خطرناکی است که بدون کمک دیگران کار می‌کند.
  2. همچنین در جایی دیگر گفته شده است که جغد نشانه بیکاری، دوری از ترس و سردرگمی است
  3. اگر جغد در کنار شما سقوط کرد بیانگر رسیدن خبر مرگی از دیگران به شماست.

 

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن صدای بم جغد در خواب، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جغد مرده در خواب، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است.