تعبیر و تحلیل خواب خرگوش از منابع معتبر

خرگوش یکی از موجوداتی است که ممکن است ما در خواب مشاهده کنیم و احتمالا بسیاری از ماه به دلیل ذات جالب و زیبایی که دارد آن را در خواب ها خوب بدانیم؛ اما باید گفت که در بیشتر موارد چنین نیست و تعبیر بدی دارد؛ در ادامه می توانید این تعبیر را از سایت ملکوت 786 به روایت منابع و معبران مختلف مشاهده فرمائید.

78362073067396207367 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب خرگوش از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب خرگوش از منابع معتبر,تعبیر خواب خرگوش زخمی,تعبیر خواب خرگوش و مار,تعبیر خواب خرگوش در قفس,تعبیر خواب خرگوش سیاه مرده,تعبیر خواب خرگوش سفید زخمی,تعبیر خواب خرگوش سفید مرده,تعبیر خواب خرگوش داشتن,تعبیر خواب خرگوش سخنگو,تعبیر خواب خرگوش از امام صادق علیه السلام,تعبیر خواب خرگوش سبز,تعبیر خواب خرگوش و کبوتر,تعبیر خواب خرگوش طوسی,تعبیر خواب خرگوش قهوه ای,تعبیر خواب خرگوش باردار,تعبیر خواب خرگوش طلایی,تعبیر خواب خرگوش عروسکی,

تعبیر و تحلیل خواب خرگوش از منابع معتبر

تعبير خواب به روايت جابرمغربي
خرگوش به خواب زني پارسا و خاموش بود. اگر كسي بيند درخانه او خرگوش است، دليل كه زني بدين صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندك است. اگر بيند كه خرگوش بكشت، دليل كه به سبب عيال او را مصيبتي رسد. اگربيند گردن خرگوش را به سوي قفا در پيچيد، دليل كه با زن خويش از راه ديگر مجامعت كند.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خرگوش به خواب ديدن بد است. اگر بيند خرگوش بگرفت يا كسي بدو عطا داد، دليل كه زني بد خواهد يا كنيزكي بد بخرد. اگر بيند پوست خرگوش پوشيده بود يا از گوشت او مي خورد، دليل كه چيزي اندك از زن به وي رسد. اگر بيند كه بچه خرگوش داشت، دليل كه او را حالي پيش آيد كه در او هيچ نباشد، جز رنج

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن خرگوش در خواب خوش يمن نيست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب هاي ما نشانه اعمال گمراهانه يي است که انجام مي دهيم و آن کارها به ما لذت مي بخشند. در نفايس الفنون نوشته شده که خرگوش زني است که الفت نگيرد و رام نشود اگر ديديد خرگوش در خانه شما بچه کرده زني در خانه تان مقيم مي شود و مي ماند و ريشه مي دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دويديد سر در گم کاري ناخوشايند مي شويد. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوست خرگوش بد است و ميمنت ندارد.