تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و انار

شاید تعبیر درخت انگور یکی از قدیمی ترین تعابیری باشد که در کتب مختلف معبران آمده است و مضمون خاص خود را شامل می شود، ما در این مطلب علاوه بر تعبیر خواب درخت انگور، درخت انار را نیز به شما عزیزان شرح می دهیم که می توانید در سایت ملکوت 786 و در دسته بندی «تعبیر خواب» و یا با استفاده از جستجوگر سایت، سریع تر به تعبیر مورد نظر خود برسید.

2783607382637290673 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و انار

تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و انار,تعبیر خواب درخت انگور سیاه,تعبیر خواب درخت انگور پر بار,تعبیر خواب درخت انگور قرمز,تعبیر خواب درخت انگور خشک شده,تعبیر خواب درخت انگور بدون میوه,تعبیر خواب درخت انگور زرد,تعبیر خواب درخت انگور و انجیر,تعبیر خواب درخت انگور ابن سیرین,تعبیر خواب درخت انگور سبز,تعبیر خواب درخت انگور از امام صادق,تعبیر خواب درخت انگور بزرگ,تعبیر خواب درخت انگور خراب,تعبیر خواب درخت انار برای زن باردار,تعبیر خواب درخت انار کاشتن,تعبیر خواب درخت انار و خوردن انار,تعبیر خواب درخت انار در خواب,تعبیر خواب درخت انار شیرین,تعبیر خواب درخت انار با میوه,تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین,تعبیر خواب درخت انار امام صادق,تعبیر خواب درخت انار خشک شده,

تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و انار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • در خواب‌های ما درخت انگور خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم.
 • ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته‌اند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده‌ایم.
 • برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.
 • برای بیمار شفا است
 • برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که درخت انگور در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.
همجنین مطیعی تهرانی مجددا می‌گوید درخت انگور نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه‌اش درخت انگور روییده این خواب هشدار سرمستی است و احیاناً تند روی چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن درخت انگور ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک درخت مو پراز انگور: عمرتان طولانی خواهد بود.
برايت مى‌گويد:
 • اگر در خواب درخت انگورى را ببينيد كه هيچ انگورى ندارد، به اين معناست كه شما فرد متكبرى هستيد.
 • ديدن انگور روى درخت، نشان‌دهنده‌ى آن است كه براى موفقيت تلاش فراوانى مى‌كنيد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
درخت انگور در خواب بر پنج وجه است.
 1. منفعت.
 2. خسران.
 3. مرد با مکر وحیله.
 4. جنگ و خصومت.
 5. مال شبهه ناک.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است.
 1. مال جمع کردن
 2. زن پارسا
 3. شهر آبادان