تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و درخت انار

در این مطلب از سایت ملکوت 786 و از سری تعبیر های خواب، به شما عزیزان تحلیل های موضوعی جدید یعنی دیدن درخت های انار و انگور را شرح می دهیم که ممکن است شما هم چنین خواب هایی را تجربه کرده باشید.

به طور کل درخت ها در خواب نشان از رشد و اجداد و به ثمر رسیدن هدفی هستند.

278326073296073290637 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و درخت انار

تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و درخت انار,تعبیر خواب درخت انار برای زن باردار,تعبیر خواب درخت انار و خوردن انار,تعبیر خواب درخت انار کاشتن,تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین,تعبیر خواب درخت انار و انگور,تعبیر خواب درخت انار پر میوه,تعبیر خواب درخت انار خشک شده,تعبیر خواب درخت انار چیست,تعبیر خواب درخت انار امام صادق,تعبیر خواب درخت انار با شکوفه,تعبیر خواب درخت انار ترش,تعبیر خواب درخت انار خشک,تعبیر خواب درخت انار بزرگ,تعبیر خواب درخت انار سرخ,تعبیر خواب درخت انار و سیب,تعبیر خواب درخت انار بلند,تعبیر خواب درخت انار در خواب,تعبیر خواب خوردن انار قرمز,تعبیر خواب درخت انگور سیاه,تعبیر خواب درخت انگور قرمز,تعبیر خواب درخت انگور و انجیر,تعبیر خواب درخت انگور خشک شده,تعبیر خواب درخت انگورسبز,تعبیر خواب درخت انگور بدون میوه,,

تعبیر و تحلیل خواب درخت انگور و درخت انار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
در خواب‌های ما درخت انگور خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم.
ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته‌اند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده‌ایم.
برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

برای بیمار شفا استبرای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که درخت انگور در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

همجنین مطیعی تهرانی مجددا می‌گوید درخت انگور نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه‌اش درخت انگور روییده این خواب هشدار سرمستی است و احیاناً تند روی چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن درخت انگور ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: درخت انگور در خواب بر پنج وجه است.
  1. منفعت.
  2. خسران.
  3. مرد با مکر وحیله.
  4. جنگ و خصومت.
  5. مال شبهه ناک.
ابن سیرین گوید: دلیل بود بر مردی که مال و نعمت بسیار دارد و بعضی گویند: دلیل بر زنی توانگر شایسته است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است.
  1. مال جمع کردن
  2. زن پارسا
  3. شهر آبادان