تعبیر و تحلیل خواب راسو و رتیل از منابع مختلف

در این مطلب از سایت ملکوت 786 قصد داریم به شما عزیزان تعبیر و تحلیل خواب راسو و رتیل از منابع مختلف را شرح دهیم، این دو حیوان ممکن است در خواب مشاهده شوند، مواردی چون راسوی خاکستری، کشتن راسو، کشتن رتیل و فرار کردن از رتیل.

28360863036029637 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب راسو و رتیل از منابع مختلف

تعبیر و تحلیل خواب راسو و رتیل از منابع مختلف,تعبیر خواب راسو ابن سیرین,تعبیر خواب راسو قهوه ای,تعبیر خواب راسوی مرده,تعبیر خواب راسو خاکستری,تعبیر خواب دیدن راسو در خانه,تعبیر خواب بچه راسو,تعبیر خواب گاز گرفتن راسو,تعبیر خواب خوردن گوشت راسو,تعبیر خواب جنگ با راسو,تعبیر خواب غذا دادن به راسو,تعبیر خواب رتیل حضرت یوسف,تعبیر خواب رتیل ابن سیرین,تعبیر خواب رتیل خاکستری,تعبیر خواب رتیل و عقرب,تعبیر خواب رتیل سیاه در خانه,تعبیر خواب رتیل از امام صادق,تعبیر خواب رتیل یا عنکبوت,تعبیر خواب رتیل زرد در خواب,تعبیر خواب رتیل و مار,

تعبیر و تحلیل خواب راسو و رتیل از منابع مختلف

معبرین غربی گویند:
  • راسو در خواب نماد حیله گری و دوستی است.
  • اگر در خواب راسویی به شما حمله ور شد نشانه حمله یک دختر جوان به شماست. بنابراین بایستی مراقب باشید و در مقابل تحریکات عکس‌ العملی از خود نشان ندهید.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است.
  1. غم و اندوه.
  2. درد.
  3. بیماری.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می‌کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می‌برد. معبران عموماً راسو را دزد تعبیر کرده‌اند. اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می‌دهید در واقع مال خود را به کسی می‌دهید که اگر هم ندهید او می‌دزدد و می‌برد
محمدبن سیرین گوید: دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد.
ابن سیرین: اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد.
مطیعی تهرانی: اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می‌کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.
معبرین غربی: دیدن رتیل در خواب بر اساس جنسیت فرد بیننده خواب به صورت کلی به دو مفهموم است. این خواب یا مربوط به اختلافات است و یا مرتبط با برخی از زنانی است که بر زندگی شما تسلط و کنترل دارد.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن رتیل در خواب، نشانه آن است که دشمنان می‌کوشند شما را ور شکست کنند و از پا در بیاورند.
معبرین غربی: اگر در خواب رتیلی را کشتید به احتمال زیاد دوران سختی را پیش رو خواهید داشت. خواب رتیل اغلب تعبیری به معنای به دام افتادن همراه خود دارد.
آنلی بیتون می‌گوید: کشتن رتیل در خواب، نشانه آن است که بعد از بد شانسی فراوان، اقبال با شما همراه خواهد شد.
معبرین غربی: اگر رتیلی در خواب شما را نیش زد وقت آن رسیده که قسمتی از پروژه کاری خود را جدا کرده و حرکت رو به جلویی را در کار خود در پیش بگیرید.