تعبیر و تحلیل خواب پادگان و محل خدمت سربازی

اگر به تازگی خوابی با مضمون خدمت سربازی و همین طور حضور در پادگان دیده اید این مطلب را از سایت ملکوت 786، حتما مطالعه نمائید که قصد دارید تعابیر مختلف آن را به شما عزیزان شرح دهیم.

این خواب حتی ممکن است با مضمون حضور در پادگان خدمت، ترک کردن محل خدمت و پادگان و حضور در اردوگاه های نظامی و دیدن خواب هایی از این دسته باشد.

27382637903609637036073 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب پادگان و محل خدمت سربازی

تعبیر و تحلیل خواب پادگان و محل خدمت سربازی,تعبیر خواب سربازی رفتن برادر,تعبیر خواب سربازی رفتن دختر,تعبیر خواب سربازی ابن سیرین,تعبیر خواب سربازی رفتن چیست,تعبیر خواب سربازی رفتن مرد,تعبیر خواب سربازی رفتن پدر,تعبیر خواب سربازی منوچهر مطیعی,تعبیر خواب سربازی در خواب,تعبیر خواب لباس سربازی,تعبیر خواب خدمت سربازی,تعبیر خواب پوتین سربازی,تعبیر خواب به سربازی رفتن,تعبیر خواب خدمت سربازی رفتن,تعبیر خواب فرار از پادگان,تعبیر خواب اردوگاه سربازی,تعبیر خواب پادگان و سربازی,

تعبیر و تحلیل خواب پادگان و محل خدمت سربازی

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ی آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  1. خواب یک اردوگاه نظامی: یک زندگی سالم و طولانی
  2. شما در یک اردوگاه هستید: دردسرهای بزرگ در آینده
آنلی بیتون:
  1. اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت‌های بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.
  2. اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.
  3. اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می‌برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‌ی آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد.