تعبیر و تحلیل خواب پلیس از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب پلیس از منابع معتبر

خواب راه ارتباطی میان دنیا و رویا هایی است که هر کدام از مضامین معنای خاص خود را دارند و ممکن است شما با دیدن یک خواب اما جزئیات دقیق تر تعابیر مختلفی داشته باشید.

گاهی ممکن است در خواب دچار اضطراب شده و ببینیم که گرفتار یک جرم و خطا شده ایم و حتی ممکن است توسط پلیس دستگیر شویم؛ یا دیدن سرباز و مامور و همین طور پاسبان که در ادامه ی این مطلب از سایت ملکوت 786، به تعبیر این خواب ها خواهیم پرداخت.

28362729263 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب پلیس از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب پلیس از منابع معتبر,تعبیر خواب پلیس راهنمایی رانندگی,تعبیر خواب پلیس دنبالت باشه,تعبیر خواب پلیس ابن سیرین,تعبیر خواب پلیس راهنمایی و رانندگی,تعبیر خواب پلیس و دستگیری,تعبیر خواب پلیس و تفنگ,تعبیر خواب پلیس زن,تعبیر خواب پلیس امام صادق,تعبیر خواب پلیس زیاد,تعبیر خواب پلیس در عروسی,تعبیر خواب پلیس در خانه,تعبیر و تحلیل برای خواب پلیس,تعبیر خواب پلیس چیست,تعبیر دیدن پلیس در خواب,

تعبیر و تحلیل خواب پلیس از منابع معتبر

مطیعی تهرانی:
  1. دیدن پاسبان و پلیس در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید.
  2. اگر در خواب دیدید که خودتان پلیس یا پاسبان شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.
آنلی بیتون: دیدن پاسبان در خواب، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می‌شود رنج عظیمی را تحمل کنید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: پلیس: غصه
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.
لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‌کند، نشانه‌ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‌کنید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می‌شوید، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می‌گیرید.
  2. اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.
  3. اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می‌خواهد شما را دستگیر کند فرار می‌کنید، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *