تعبیر و تحلیل خواب پل صراط و عبور کردن از آن

گاه ممکن است انسان ها در خواب و رویا از دنیای دیگر آثاری را مشاهده کنند که قطعا برای هر کسی رخ نخواهد داد؛ مواردی مانند رد شدن یا نشدن از پل صراط، بهشت و جهنم، دنیای دوزخ و برزخ، روز قیامت و …

در مواردی که شما خواب مربوط به پل صراط و عبور از این پل را می بینید بهتر است ادامه ی همین مطلب را مشاهده کرده که به طور دقیق تعبیر این خواب ها را به شما عزیزان شرح خواهیم داد.

تعبیر و تحلیل خواب پل صراط و عبور کردن از آن نشانه هایی از آینده خواهد داشت.

28362793623792627 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب پل صراط و عبور کردن از آن

تعبیر و تحلیل خواب پل صراط و عبور کردن از آن,تعبیر خواب رد شدن از پل صراط,تعبیر خواب دیدن آخرت,تعبیر خواب روز آخرت,تعبیر خواب لباس آخرت,تعبیر خواب رفتن به آخرت,تعبیر خواب سفر به آخرت,تعبیر پل صراط,تعبیر خواب صراط,تعبیر دیدن پل صراط,تعبیر و تحلیل معتبر پل صراط,تعیبر خواب رد شدن از پل صراط,تعبیر خواب رد نشدن از پل صراط,تعبیر و تحلیل خواب پل شکسته,تعبیر خواب پل,تعبیر دیدن پل در خواب,تعبیر خواب عبور از پل صراط,

تعبیر و تحلیل خواب پل صراط و عبور کردن از آن

یوسف نبی علیه السلام می فرمایند: دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر پل صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.
ابراهیم کرمانی: اگر خود را بر پل صراط بیند، دلیل است بر راه راست
جابرمغربی گوید: اگر دید که از پل صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پل صراط به خواب بر شش وجه است.
  1. کار راست
  2. سختی کار
  3. ترس و بیم
  4. ستم از قبل پادشاه
  5. گناه
  6. نفاق در دل داشتن
ابراهیم کرمانی:
  1. اگر بر پل صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.
  2. اگر بیند که از پل صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد.