تعبیر و تحلیل خواب پیاز

هر کسی ممکن است بنا به شرایط خواب و اتفاقات قبل خواب یا این که ممکن است رخدادی در آینده به وقوع بپیودند خوابی خاص را ببیند که از نظر او بسیار عجیب است. یکی از این موارد که امروز قصد بررسی آن را داریم خواب پیاز است.

اگر شما هم به تازگی چنین خوابی را تجربه کرده اید تعبیر و تحلیل خواب پیاز را در ادامه ی همین مطلب مطالعه نمائید. البته که سعی کرده ایم تمامی موارد و موضوعات مربوط به این خواب را جمع آوری کرده و تعبیری صحیحی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

2836273963926273 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب پیاز

تعبیر و تحلیل خواب پیاز,تعبیر خواب پیاز قرمز,تعبیر خواب پیاز داغ,تعبیر خواب پیاز سفید,تعبیر خواب پیازچه سبز,تعبیر خواب پیاز سیر,تعبیر خواب پیاز خریدن,تعبیر خواب پیاز سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز خرد شده,تعبیر خواب پیاز سوخته,تعبیر خواب پیاز کندن,تعبیر خواب پیاز کاشتن,تعبیر خواب پیازچه,تعبیر خواب پیاز گل نرگس,تعبیر خواب پیاز ابن سیرین,تعبیر خواب پیاز پوست کندن,تعبیر خواب پیاز گندیده,تعبیر خواب پیاز و سیب زمینی,تعبير خواب پياز خرد كردن,تعبیر خواب پیاز سبز,تعبیر خواب پیاز سفید خام,

تعبیر و تحلیل خواب پیاز

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.
  1. مال حرام
  2. غیبت و سخن زشت
  3. پشیمانی در کارها
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.
لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.
آنلی بیتون: خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.
ابراهیم کرمانی: اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.