تعبیر و تحلیل خواب پیراهن

تعبیر و تحلیل خواب پیراهن

پیراهن احتمالا یکی از خواب هایی است که بسیاری از افراد آن را تجربه کرده اند و تعابیر بسیار زیادی برای خواب پیراهن پاره، پیراهن سفید، پیراهن رنگی، خریدن پیراهن و فروش پیراهن در منابع مختلف دیده می شود.

ما در این مطلب تعدادی از آن ها را شرح خواهیم داد که عموما می توانند تعابیر خوبی برای کسانی باشند که به تازگی خواب پیراهن را دیده اند و هر چه جزئیات بیشتری را به یاد بیاورید تعبیر شما دقیق تر خواهد بود.

28362736262972 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب پیراهن

تعبیر و تحلیل خواب پیراهن,تعبیر خواب پیراهن مشکی,تعبیر خواب پیراهن سفید,تعبیر خواب پیراهن سبز,تعبیر خواب پیراهن آبی,تعبیر خواب پیراهن صورتی,تعبیر خواب پیراهن پاره,تعبیر خواب پیراهن خریدن,تعبیر خواب پیراهن سفید مردانه,تعبیر خواب پیراهن بلند,تعبیر خواب پیراهن کوتاه,تعبیر خواب پیراهن دوختن,تعبیر خواب پیراهن سبز بلند,تعبیر خواب پیراهن عروس,تعبیر خواب پیراهن کثیف,تعبیر خواب پیراهن گل گلی,تعبیر خواب پیراهن صورتی پوشیدن,تعبیر خواب پیراهن زرد,تعبیر خواب پیراهن قرمز,تعبیر خواب پیراهن بنفش,تعبیر خواب پیراهن گشاد,

تعبیر و تحلیل خواب پیراهن

حضرت دانیال گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکویی احوال.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.
  1. دیدن مردم
  2. عفاف
  3. عیش خوش
  4. ریاست
  5. آرامش و خرمی و آسایش
  6. بشارت
دانیال نبی: اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می‌گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می‌کنند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای خانم‌ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند. چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده‌اید خبری خوش دریافت می‌کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می‌رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده‌اید مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرید. اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده‌اید کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهید که مجبور می‌شوید تمام رشته‌ها را پنبه کنید و مجدداً همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *