تعبیر و تحلیل خواب پیر شدن از منابع معتبر

قطعا خواب های زیادی هستند که برای انسان به مانند یک راز بوده و همواره در پی یافتن تعبیر آن ها است، این کار در گذشته بسیار سخت بود، زیرا منابع فقط به صورت کتاب بوده و در دسترس هر کسی هم نبود.

اما حالا ما در سایت ملکوت 786، تعبیر خواب پیر شدن، پیر زن، افراد پیر و همین طور صحبت کردن با افراد مسن را در دسترس شما عزیزان قرار می دهیم.

در ادامه ی این مطلب می توانید تعبیر و تحلیل خواب پیر شدن از منابع معتبر را مشاهده فرمائید.

28362739623963627 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب پیر شدن از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب پیر شدن از منابع معتبر,تعبیر خواب پیرمرد سفید پوش,تعبیر خواب پیرمرد نورانی,تعبیر خواب پیرمرد روحانی,تعبیر خواب پیرمرد و پیرزن,تعبیر خواب پیرمرد ریش سفید,تعبیر خواب پیرمرد گدا,تعبیر خواب پیرمرد غریبه,تعبیر خواب پیرمرد آشنا,تعبیر خواب پیرمرد پیرزن,تعبیر خواب پیرمرد سید,تعبیر خواب پیرمرد ترسناک,تعبیر خواب پیرمرد مرده,تعبیر خواب پیرمرد ابن سیرین,تعبیر خواب پیرمرد کور,تعبیر خواب پیرمرد مهربان,تعبیر خواب پیرمرد دزد,تعبیر خواب پیرمرد نابینا,تعبیر خواب پیرمرد بیمار,تعبیر خواب پیرزن زشت,تعبیر خواب پیرزن حامله,تعبیر خواب پیرزن سفید پوش,تعبیر خواب پیرزن دیوانه,تعبیر خواب پیرزن سیاه پوش,تعبیر خواب پیرزنی که جوان شده,تعبیر خواب پیرزن آشنا,تعبیر خواب پیرزن زیبا,تعبیر خواب پیرزن در خواب,تعبیر خواب پیرزن دیدن,تعبیر خواب پیرزن باردار,تعبیر خواب پیرزن نابینا,تعبیر خواب پیرزن مهربان,تعبیر خواب پیرزن مریض,تعبیر خواب پیرزن دزد,تعبیر خواب پیرزن فقیر,تعبیر خواب پیرزن موسفید,تعبیر خواب مست شدن,تعبیر خواب مسند,تعبیر خواب زن مسن,تعبیر خواب مرد مسن,تعبیر خواب خواستگار مسن,

تعبیر و تحلیل خواب پیر شدن از منابع معتبر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.
جابر مغربی: اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  1. اگر به خواب دیدید که پیر شده‌اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.
  2. اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود.
جابر مغربی گوید: اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود
مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید.
مطیعی تهرانی: دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.