تعبیر و تحلیل خواب چاقو و چاقوکشی و چاقو خوردن

با یکی دیگر از تعابیر خواب در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی ملکوت 786 هستیم، قصد داریم تعابیری از قبیل چاقو خوردن، چاقوکشی، چاقوی آشپزخانه، چاقوی شکسته و موارد دیگری را بررسی کنیم. تمامی تعایبر از منابع معتبر بوده و حالا در دسترس شما عزیزان قرار می گیرند. عموما تعابیر مربوط به چاقو مثبت نیست مگر در مواردی، برخی از آن ها اعتقاد دارند که تعبیر خواب چاقو به معنی صحبت های منتقدانه و نیش دار دیگران است.

273860790267396037 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب چاقو و چاقوکشی و چاقو خوردن

تعبیر و تحلیل خواب چاقو و چاقوکشی و چاقو خوردن,تعبیر خواب چاقو خوردن,تعبیر خواب چاقو شکسته,تعبیر خواب چاقو تیز,تعبیر خواب چاقو دیدن,تعبیر خواب چاقو و دعوا,تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم,تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن,تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه,تعبیر خواب چاقوی بدون دسته,تعبیر خواب چاقو خوردن در قلب,تعبیر خواب چاقو خوردن همسر,تعبیر خواب چاقو میوه خوری,تعبیر خواب چاقو خوردن به پهلو,تعبیر خواب چاقو خوردن,

تعبیر و تحلیل خواب چاقو و چاقوکشی و چاقو خوردن

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
  1. رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
  2. اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
  3. خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است
  4. دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری می‌گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می‌کند گویای این است که کسی به شما کمک می‌کند یا خودتان از دیگری کمک می‌گیرید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.