تعبیر و تحلیل خواب چاه و افتادن در چاه

برخی معبرین اعتقاد دارند که افتادن در چاه نشانه ی گرفتاری و حیله و همین طور درگیر شدن با نیرنگ دشمنان است، برخی دیگر نیز در این باره تعابیری خاص خود را دارند و آن را بیانگر استعداد ها و توانایی های یک فرد می دانند.

شما عزیزان برای دسترسی کامل به این تعابیر می توانید تعبیر و تحلیل خواب چاه و افتادن در چاه را در ادامه ی این مطلب مشاهده فرمائید.

2738067096379632792067 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب چاه و افتادن در چاه

تعبیر و تحلیل خواب چاه و افتادن در چاه,تعبیر خواب چاه فاضلاب,تعبیر خواب چاه کندن,تعبیر خواب چاه ,تعبیر خواب چاه توالت,تعبیر خواب چاه خشک,تعبیر خواب چاه عمیق,تعبیر خواب چاه آب در خانه,تعبیر خواب چاه زدن,تعبیر خواب چاه طلا,تعبیر خواب چاه ابن سیرین,تعبیر خواب چاه روشن,تعبیر خواب چاه اب شیرین,تعبیر خواب چاه کثیف,تعبیر خواب چاه پر از طلا,تعبیر خواب چاه گل الود,تعبیر خواب چاه امام صادق,تعبیر خواب چاه اب زدن,تعبیر خواب چاه زمزم,تعبیر خواب چاه نفت,تعبیر خواب چاه آتش

تعبیر و تحلیل خواب چاه و افتادن در چاه

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. عالم
 4. توانگری وثروت
 5. مکر
 6. مکر و حیله

محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می‌کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می‌کرد، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.

ابن سیرین گوید:
 1. آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد.
 2. اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 1. اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.
 2. اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.
 3. اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.
 4. اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.
 5. اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.
 6. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،
 7. اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.
جابر مغربی: اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.
ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.