تعبیر و تحلیل خواب چای و استکان چای

تعبیری دیگر می خوانیم از سایت ملکوت 786، در مورد موضوع خوردن چای به با طعم ها و موقعیت های مختلف مانند: چای تلخ، چای خشک، چای بی رنگ، دم کردن چای و همین طور استکان چای.

اگر شما هم به تازگی چنین خوابی را تجربه کرده اید پیشنهاد می کنیم تعابیر ادامه ی این مطلب را حتما مطالعه نمائید، ممکن است تعبیر شما نیز در بین آن ها باشد.

238637263792063097 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب چای و استکان چای

تعبیر و تحلیل خواب چای و استکان چای,تعبیر خواب چای نذری,تعبیر خواب چای کیسه ای,تعبیر خواب چای زعفران,تعبیر خواب چایی خریدن,تعبیر خواب چای زنجبیل,تعبیر خواب چایخانه,تعبیر خواب چای دارچین,تعبیر خواب چای خشک در خواب,تعبیر خواب چای ترش,تعبیر خواب چای خوردن ابن سیرین,تعبیر خواب چای نذری خوردن,تعبیر خواب چای با قند,تعبیر خواب چای شیرین,تعبیر خواب چای سبز,تعبیر خواب چای نبات,تعبیر خواب چای و شیرینی,تعبیر خواب چای کوهی,تعبیر خواب چایی خواستن مرده,تعبیر خواب چای و نبات,

تعبیر و تحلیل خواب چای و استکان چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می‌کنیم و در عالم خواب می‌بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای خشک غم و غصه. اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می‌بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده‌ایم غم و غصه ای‌ای برای ما پیش می‌آید ولی اگر مانند چای فروشی‌های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می‌آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می‌شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی‌های خود شریک می‌کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می‌داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می‌شویم.
آنلی بیتون می‌گوید: چای ریختن در خواب، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای تلخ باشد محبت نابجاست.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.
  2. اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد.