تعبیر و تحلیل خواب چراغ لامپ لوستر و نور

هر کدام از ما ممکن است خواب چراغ، نور شدید و همین طور شکستن و یا روشن کردن چراغی را تجربه کرده باشیم، برای بسیاری مبهم است که تعابیر مربوط به این گونه از خواب ها چیست؟ در واقع هر کدام با توجه به موقعیت شخص و همین طور وضعیت نور متفاوت است؛ در ادامه شما عزیزان می توانید تعبیر و تحلیل خواب چراغ لامپ لوستر و نور را مشاهده فرمائید.

273806792637926 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب چراغ لامپ لوستر و نور

تعبیر و تحلیل خواب چراغ لامپ لوستر و نور,تعبیر خواب چراغ نفتی,تعبیر خواب چراغ علاالدین,تعبیر خواب چراغانی کوچه,تعبیر خواب چراغ سبز,تعبیر خواب چراغ مطالعه,تعبیر خواب چراغ فانوس,تعبیر خواب چراغ راهنمایی,تعبیر خواب چراغ خانه,تعبیر خواب چراغ خوراک پزی,تعبیر خواب چراغ جادو,تعبیر خواب چراغ سوخته,تعبیر خواب چراغ والور,تعبیر خواب چراغ گرفتن از مرده,تعبیر خواب چراغ گردسوز,تعبیر خواب چراغانی خانه,تعبیر خواب چراغ قوه روشن,تعبیر خواب چراغ نفتی خاموش,تعبیر خواب چراغ,تعبیر خواب چراغ خاموش شدن,تعبیر خواب چراغ گرفتن,

تعبیر و تحلیل خواب چراغ لامپ لوستر و نور

جابرمغربی گوید: اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید.
ابراهیم کرمانی گوید: چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می‌سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می‌رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.
 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. فرزند
 4. عروسی
 5. ولایت وحکومت
 6. سرای و خانه
 7. مهترو رئیس
 8. شادی
 9. علم
 10. توانگری ثروتمندی
 11. عیش خوش و زندگی راحت
 12. کنیزک
 13. منفعت
 14. آن چه بیند همچنان است
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شمع و چراغ فرزند بود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید لامپ‌های بشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می‌دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می‌خیزد از سرمایه زیاد سود کم می‌برید و در واقع از سود زیان می‌کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می‌گردد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند.