آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب چشم چشم زخمی و سه چشم

تعبیر و تحلیل خواب چشم چشم زخمی و سه چشم

چشم با توجه به عکس العملی که در خواب به شما نشان می دهد می تواند تعایبر مختلفی داشته باشد، گاه نیز این تعبیر ها به صورت جزئی تر برای تمامی موارد و حرکات مربوط به چشم انسان ها در نظر گرفته می شوند، ما در ادامه به همین دلیل سعی می کنیم تمامی تعبیر و تحلیل خواب چشم چشم زخمی و سه چشم مربوط به چشم را به شما عزیزان شرح دهیم.

73867096309639067 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب چشم چشم زخمی و سه چشم

تعبیر و تحلیل خواب چشم چشم زخمی و سه چشم,تعبیر خواب چشم سبز,تعبیر خواب چشمه,تعبیر خواب چشم زیبا,تعبیر خواب چشم خونی,تعبیر خواب چشم کور,تعبیر خواب چشم زخم,تعبیر خواب چشمک زدن,تعبیر خواب چشم مرده,تعبیر خواب چشمه جوشان آب,تعبیر خواب چشم ابن سیرین,تعبیر خواب چشم مار,تعبیر خواب چشم انسان,تعبیر خواب چشم دو رنگ,تعبیر خواب چشم برزخی داشتن,تعبیر خواب چشم درشت,تعبیر خواب چشم سوم,تعبیر خواب چشم پزشک,تعبیر خواب چشمه زمزم,تعبیر خواب چشم ضعیف,تعبیر خواب چشم زخمی,

تعبیر و تحلیل خواب چشم چشم زخمی و سه چشم

محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چشم در خواب، بر هفت وجه است.
 1. روشنائی.
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال
ابن سیرین: اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.
ابن سیرین:
 • اگر بیند که چشم وی درد می‌کرد و کسی او را دارو می‌کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق
 • اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال می‌دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود
جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی‌توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود
 • اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.
آنلی بیتون:
 • دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.
 • دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می‌دهید.
آنلی بیتون:
 • دیدن چشمانی قهوه ای در خواب، علامت فریب و خیانت است.
 • دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت.
مطیعی تهرانی: داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.
 • اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.
 • اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می‌کند.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *