تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار

امروز و در ادامه ی تعابیر دیگر سایت ملکوت 786 که از طریق لینک تعبیر خواب در دسترس است شما عزیزان می توانید تعبیر و تحلیل خواب مربوط به سبزه زار، گیاهان، چمن و دشت را مشاهده کنید که عموما تعابیر مثبت و خوبی خواهد داشت و نشان از رشد و تکامل و همین طور شکوفا شدن استعداد در یک فرد است.

در ادامه می توانید تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار را به صورت کامل مشاهده فرمائید.

2380637920671 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار

تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار,تعبیر خواب دشت و سبزه زار,تعبیر خواب دویدن در سبزه زار,تعبیر خواب باغ و سبزه زار,تعبیر خواب رفتن به سبزه زار,تعبیر خواب راه رفتن در سبزه زار,تعبیر خواب چمنزار,تعبیر خواب چمنزار ابن سیرین,تعبیر خواب چمنزار ها,تعبیر خواب خوابیدن در چمنزار,تعبیر چمنزار در خواب چیست,تعبیر خواب دشت گندم,تعبیر خواب دشت لاله,تعبیر خواب دشت و سبزه زار,

تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار

محمدبن سیرین گوید: دیدن سبزه و چمن، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان چمنزار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و چمنزار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. دیدن چمنزاری سبز در خواب، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد.
  2. اگر خواب ببینید با خانواده خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید، نشانه آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت.
  3. اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت. دیدن چمنزاری خشکیده در خواب، علامت جدایی و اختلافات است.
  4. اگر خواب ببینید از چمنزاری می‌گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می‌گذارید، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.
  5. دیدن چمنزار خشکیده در خواب، نشانه بدبختی و اندوه است.
  6. دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می‌زنید، علامت آن است که در زندگی شما موقعیت‌های نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت.