تعبیر و تحلیل خواب چکمه نو مردانه زنانه و رنگی

تعبیر خوابی را در ادامه به شما عزیزان شرح می دهیم که عموما در تعابیر مختلف غربی به معنای شانس و پیشنهاد خوب اقتصادی و کاری است، در واقع فرد ممکن است در زندگی خود با موفقیت و یا ریسکی روبرو شود که زندگی اش را دگرگون سازد. تعدادی از این تعابیر را می خوانیم.

2783607933962793607 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب چکمه نو مردانه زنانه و رنگی

تعبیر و تحلیل خواب چکمه نو مردانه زنانه و رنگی,تعبیر خواب چکمه زرد,تعبیر خواب چکمه قهوه ای,خواب دکمه ابن سیرین,تعبیر خواب چکمه قهوه ای,تعبیر خواب چکمه چرم,تعبیر خواب چکمه پلاستیکی,تعبیر خواب چکمه سفید بلند,تعبیر خواب چکمه پاشنه بلند,تعبیر خواب چکمه ابی,تعبیر خواب چکمه زرد,تعبیر و تحلیل خواب چکمه سیاه از منابع معتبر,تحلیل معتبر خواب چکمه,تعبیر خواب چکمه از منابع معتبر,

تعبیر و تحلیل خواب چکمه نو مردانه زنانه و رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نوشته‌اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می‌تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی‌های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.
لوک اویتنهاو:
  • خریدن چکمه: جاده در انتظار شماست
  • پاک کردن چکمه: عشق
  • هدیه کردن چکمه: ضرر و زیان
  • تعمیر کردن چکمه: انجام کارهای خیر
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است و اگر قرمز باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ‌های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.
مطیعی تهرانی: چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: چکمه نو: خبرهای خوشایند
لوک اویتنهاو: چکمه مستعمل: کسی شما را آزار خواهد داد
آنلی بیتون: دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می‌شوید. یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می‌کند.
آنلی بیتون: دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است، ممکن است به بیماری مبتلا شوید.