آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل دیدن بادام در خواب

تعبیر و تحلیل دیدن بادام در خواب

برخی خواب هایی می بینند که از نظرشان بسیار عجیب است و تعبیر خاصی ندارد. اما باید بدانید که هر چیزی که در خواب می بینید ممکن است تعبیر مشخصی داشته باشد و حتی نحوه دیدن خواب نیز بر تعبیر شما تغییراتی ایجاد کند.

ممکن است در خواب تنها بادام را ببینید و نوع بادام را نیز متوجه شوید.

به همین منظور ما در این مطلب قصد داریم تعبیر و تحلیل دیدن بادام در خواب برای شما عزیزان شرح دهیم. این خواب تعابیر خاص خود را دارد و در ادامه به طور کامل آن ها را ذکر خواهیم کرد.

372637923263726937 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل دیدن بادام در خواب

تعبیر و تحلیل دیدن بادام در خواب,تعبیر خواب بادام خوردن,تعبیر خواب بادام زمینی,تعبیر خواب بادام و گردو,تعبیر خواب بادام سبز,تعبیر خواب بادام زمینی خوردن,تعبیر خواب بادام و فندق,تعبیر خواب بادام هندی,تعبیر خواب بادام از امام صادق,تعبیر خواب بادام و پسته,تعبیر خواب بادام برای زن باردار,تعبیر خواب بادام دوقلو,تعبیر خواب بادام زن باردار,تعبیر خواب بادام درختی تازه,تعبیر خواب بادام وحشی,تعبیر خواب بادام درختی با پوست,تعبیر خواب بادام برای زن حامله,تعبیر خواب بادام خشک,تعبیر خواب بادام کاغذی,تعبیر خواب بادام زیاد,تعبیر خواب بادام دادن,

تعبیر و تحلیل دیدن بادام در خواب

محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.
  1. مال پنهانی حاصل گردد
  2. از بیماری شفا یابد
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد
  • بادام تلخ: ضعف، سستی
  • بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد کرد
منوچهر مطیعی تهرانی: مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می‌آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی‌توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می‌رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می‌اندازید و می‌جوید و می‌خورید آن پول نیز زود نقصان می‌یابد و از بین می‌رود. 

 

 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *