تعبیر و تحلیل صحیح بی دندان شدن

ممکن است در خواب ببینید که بخشی از دندان های شما ریخته و یا تعدادی از آن ها خیلی راحت جدا می شوند و این اتفاق در سنین مختلف و یا افراد متفاوت معانی مختلفی دارد و برای هر کدام از آن ها می توان تعبیر جداگانه ای در نظر گرفت.

تعبیر و تحلیل صحیح بی دندان شدن را امروز به همین منظور به شما عزیزان شرح خواهیم داد که ممکن است به تازگی این خواب را تجربه کرده باشید. معمولا این خواب نشانی از ناتوانی در کاری است که قرار بود انجام بدهید اما موفق نشدید.

2732639263792327 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل صحیح بی دندان شدن

تعبیر و تحلیل صحیح بی دندان شدن,تعبیر خواب بی دندان شدن,تعبیر خواب دندان بی ریشه,تعبیر خواب مرده بی دندان,تعبیر خواب سگ بی دندان,تعبیر خواب مار بی دندان,تعبیر خواب بی حسی دندان,تعبیر خواب گربه بی دندان,تعبیر خواب مرد بی دندان,تعبیر خواب گاز گرفتن سگ بی دندان,تعبیر بیل دندان شدن در خواب,تعبیر خواب دندان شکسته,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب دندان خراب,تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب دندان افتادن,تعبیر خواب دندانپزشکی,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان عقل,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب دندان درد,تعبیر خواب دندان سفید,تعبیر خواب دندان کرم خورده,

تعبیر و تحلیل صحیح بی دندان شدن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، و ردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود.
حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش به فرزندان و خواهران و برادران یا پدر و مادر مربوط می‌شود.
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست می‌باشد تعبیرش به پدر و بستگان پدر مربوط می‌شود ‌‌‌‌‌ و دندان‌هائی که در طرف چپ می‌باشد تعبیرش به مادر و بستگان مادر مربوط می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
  • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.
  • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.
  • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.
  • و تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست، نشانه آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت.
  • دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.