تعبیر و تحلیل معتبر برای خواب پلنگ و مبارزه با آن

تعبیر و تحلیل معتبر برای خواب پلنگ و مبارزه با آن

در خدمت شما عزیزان هستیم با تعبیر خوابی دیگر از سایت ملکوت 786 که مضمون آن درگیری و یا مشاهده پلنگ در خواب است که عموما می توان تحلیل درگیری در یک مبازه را دانست که پیروز شدن در آن می تواند آینده را تا حد زیادی مشخص کند. شما در خواب مبارزه با پلنگ یا پیروز و یا بازنده اید که هر کدام تعبیری خاص دارد.

از این رو اگر شما می خواهید چنین خوابی را تعبیر کنید حتما ادامه ی این مطلب را مطالعه فرمائید.

28362736293726970 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل معتبر برای خواب پلنگ و مبارزه با آن

تعبیر و تحلیل معتبر برای خواب پلنگ و مبارزه با آن,تعبیر خواب پلنگ سیاه,تعبیر خواب پلنگ چیست,تعبیر خواب پلنگ ابن سیرین,تعبیر خواب امام صادق علیه السلام برای پلنگ,تعبیر خواب پلنگ ماده,تعبیر خواب پلنگ سفید رنگ,تعبیر خواب پلنگ و شیر,تعبیر خواب پلنگ و گرگ,تعبیر خواب پلنگ از امام صادق,تعبیر خواب پلنگ رام,تعبیر خواب پلنگ و بچه پلنگ,تعبیر خواب پلنگ داشتن,تعبیر خواب پلنگ و یوزپلنگ,تعبیر خواب پلنگ در قفس,تعبیر خواب پلنگ سیاه در خواب,تعبیر خواب پلنگ مشکی,تعبیر خواب پلنگ مرده,تعبیر خواب پلنگ زخمی,تعبیر خواب پلنگ رام شده,تعبیر خواب پلنگ اهلی,

تعبیر و تحلیل معتبر برای خواب پلنگ و مبارزه با آن

یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
محمدبن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
  1. دشمن قوی
  2. مال یافتن از دشمن
  3. ترس از پادشاه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن غلبه می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می‌کنی .
مطیعی تهرانی: اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
مطیعی تهرانی:
  1. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.
  2. پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *