تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان

تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان

تعبیر خواب دیدن پختن نان و همین طور تنور را به شما عزیزان شرح خواهیم داد، در منابع معتبر تعابیری آمده است که بر اساس نوشته های کتب تعبیر خواب، بسیار نیکو است و قطعا از این رو ممکن است به کسب، رزق و روزی نیز ختم می شود.

تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان را می توانید در ادامه ی این مطلب مشاهده فرمائید.

2362306762739060790 تعبیر خواب
تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان

تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان,تعبیر خواب تنور خاموش,تعبیر خواب تنور و نان پختن,تعبیر خواب تنور از امام صادق,تعبیر خواب تنور داغ,تعبیر خواب تنور شکسته,تعبیر خواب تنور گازی,تعبیر خواب تنور نان در خانه,تعبیر خواب تنور نان,تعبیر خواب نان پختن در نانوایی,تعبیر خواب نان پختن برای مرده,تعبیر خواب نان پختن و فروختن,تعبیر خواب نان پختن ابن سیرین,تعبیر خواب نان پختن مرده در خواب,تعبیر خواب نان پختن توسط مرده,تعبیر خواب نان پختن با مرده,تعبیر خواب نان پختن در روغن,تعبیر خواب نان پختن با تنور,

تعیبر و تحلیل خواب معتبر تنور و پختن نان

محمد بن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود
محمدبن سیرین گوید: تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر بیند تنور در دست داشت، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.
  1. خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
  2. مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.
مطیعی تهرانی: دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه‌اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است و برخی از معبران نوشته‌اند که صاحب خانه همسرش را از دست می‌دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته‌اند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تأمین می‌گردد. چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می‌یابید و معاش شما وسیع و زیاد می‌شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می‌یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می‌گردند.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *