تعیبر و تحلیل معتبر برای خواب پختن نان در تنور

تعیبر و تحلیل معتبر برای خواب پختن نان در تنور

تعبیر خواب وابسته به موضوعی که شما تجربه می کنید می تواند آینده تان را تا حدی مشخص کند یا این که قرار است اتفاقی رخ دهد و می خواهید از سرانجام آن باخبر شوید؛ قطعا خواب ها می توانند کمک باشند.

در خدمت شما عزیزان هستیم با تعبیری دیگر از منابع معتبر که در خصوص دیدن نان در خواب است و همان طور که می دانید نان برکت است و قطعا این خواب می تواند چنین نتیجه ای نیز داشته باشد. پس اگر می خواهید از تعبیر این خواب بنا به منابع مختلف باخبر شوید این مطلب را تا انتها مطالعه نمائید.

2836279362736237 تعبیر خواب
تعیبر و تحلیل معتبر برای خواب پختن نان در تنور

تعیبر و تحلیل معتبر برای خواب پختن نان در تنور,تعبیر خواب نان پختن,تعبیر خواب نان خوردن,تعبیر خواب نان سنگک,تعبیر خواب نانوایی,تعبیر خواب نان خریدن,تعبیر خواب نان لواش,تعبیر خواب نان و پنیر,تعبیر خواب نان خشک,تعبیر خواب نان کپک زده,تعبیر خواب نان و پنیر خوردن,تعبیر خواب نان و پنیر و سبزی,تعبیر خواب نان گرفتن از مرده,تعبیر خواب نان و خرما,تعبیر خواب نان شیرمال,تعبیر خواب نان سوخته,تعبیر خواب نان دادن به سگ,تعبیر خواب نان فطیر,تعبیر خواب نان و کباب,تعبیر خواب نان خوردن مرده,تعبیر خواب نان دادن مرده

تعیبر و تحلیل معتبر برای خواب پختن نان در تنور

محمدبن سیرین گوید: تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر بیند تنور در دست داشت، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.
  1. خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
  2. مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تأمین می‌گردد. چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می‌یابید و معاش شما وسیع و زیاد می‌شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می‌یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می‌گردند.
محمد بن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود
مطیعی تهرانی می‌گوید:
  1. اگر تنور آتش داشته باشد و دران نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد.
  2. اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می‌پزد و او نان می‌گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.
  3. اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می‌شود.
  4. چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.
  5. چنانچه زنی ببیند که در خانه‌اش دو تنور است گرفتار هوو می‌شود یا اگر ببیند شوهرش نان می‌پزد تعبیر همین است.
  6. اگر ببیند که از تنور آتش بر می‌دارد صاحب فرزند می‌شود که قدمش مبارک است و برای مرد زن است و کانون خانواده

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *