تعبیر و تحلیل خواب خراب شدن خانه از منابع مختلف

تعبیر خواب خرابی بنا ها، ساختمان ها و خانه ها را در این مطلب به شما عزیزان از سری تعابیر خواب ملکوت 786 شرح می دهیم و اگر به تازگی چنین خوابی را مشاهده فرموده اید و در پی دسترسی به تعبیر اصلی آن هستید پیشنهاد می کنیم حتما این مطلب را مطالعه فرمائید.

278607936029362090367 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب خراب شدن خانه از منابع مختلف

تعبیر و تحلیل خواب خراب شدن خانه از منابع مختلف,تعبیر خواب خراب شدن خانه کاهگلی,تعبیر خواب خراب شدن خانه نوساز,تعبیر خواب خراب شدن خانه کعبه,تعبیر خواب خراب شدن خانه دوست,تعبیر خواب خراب شدن خانه فامیل,تعبیر خواب خراب شدن خانه از منابع معتبر,تعبیر خواب خراب شدن خانه ابن سیرین,تعبیر خواب برای خراب شدن خانه و ملک,تعابیر خواب برای خراب شدن خانه از منابع مختلف,

تعبیر و تحلیل خواب خراب شدن خانه از منابع مختلف

حضرت امام صادق (ع) ویران کردن مسجد یا عبادتگاه را نقصان در دیدن و دنیا می‌دانند.

احساسی که در فرد در هنگام ویرانی به وجود می‌آید در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذار است. مطیعی تهرانی در این باره می‌گوید: اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  1. ویرانه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد
  2. دیدن ویرانه: غم وغصه
  3. دیدار کردن از ویرانه‌ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید
  4. در ویرانه‌ها خوابیدن: ضرر و زیان
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ویرانی در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.
ابن سیرین خراب کردن جایی که آباد است را در خواب نشانه به وجود آمدن مشکلاتی یا گمراهی در شغل و حرفه بیننده خواب می‌داند. معبرین جدید دیدن خانه در حال فروپاشی را بیانگر بحرانی استرس زا و سخت می‌دانند.